Αποφασίσθηκε η αναβολή διεξαγωγής διαγωνισμών  για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητάς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020.Οι προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα δημοσιεύσεις προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που προκηρύξεις για τέτοιου είδους διαγωνισμούς είχαν δημοσιευθεί μέχρι και τις  20-3-2020, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επιπρόσθετα, αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.),  με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων / αναδόχων, είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης / Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020.

Τέλος, παρατείνονται αυτοδίκαια έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και του προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν.4413/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.), περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 24-3-2020 συνεχιζονται και ολοκληρώνονται μετά τις 30-4-2020. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης, εξαιρείται η διακήρυξη 01/2020 που αφορά στην κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (ΙΧ.), Μοτοσυκλετών, Ρυμουλκούμενων, Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς, Νομικών Προσώπων, Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, Κατηγορίας Ο, Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.-Ε), Ε.Δ.Χ. Οχημάτων, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-IX).

ΥΑ (ΦΕΚ 1022/Β/24.03.2020)

ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1212), 08.04.2020