Λόγω της αδυναμίας σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών Οργανώσεων των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τα συνεχιζόμενα εκτακτα περιοριστικά μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παράτασης των Γενικών Συνελεύσεων, αποφασιστηκε 

 1. Αφενός την αναστολή μέχρι τις 31.12.2021 από της δημοσίευση της παρούσας των Γενικών Συνελεύσεων όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με την Πολιτεία Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει και τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία εγκεκριμένα καταστατικά τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  και αφετέρου την παράταση της θητείας των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους για ίδιο χρονικό διάστημα (έως τις 31.12.2021). 

2. Κατ’ εξαίρεση για το τρέχον έτος και για τις περιπτώσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 οι απολογισμοί του προηγούμενου έτους 2020 και οι προϋπολογισμοί του επόμενου έτους 2021, συντάσσονται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με πράξη της άμεσα εποπτεύουσας αυτών Δασικής Αρχής. 

3. Οι άμεσα εποπτεύουσες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις Δασικές Αρχές πραγματοποιούν άμεσα τους προβλεπόμενους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.

 4. Τυχόν επιβολή πρόσθετης για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ή έκτακτης εισφοράς για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, αποφασίζονται από τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αυτών και εγκρίνονται από την άμεσα εποπτεύουσα Αρχή, στο πλαίσιο έγκρισης του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους 2021.

ΦΕΚ Β’ 1314/05.04.2021