Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19 (όπως έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας), δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.  Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, οι επιχειρήσεις της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Y/A: 12997/231/23.03.2020 – Φ.Ε.Κ. Β’ 993/23.03.2020 

13031/Δ1.4551/23.03.2020 – Φ.Ε.Κ. Β’ 994/23.03.2020  

13194/Δ1.4585/24-3-2020/27.03.2020 – Φ.Ε.Κ. Β’ 1038/26.03.2020