Οποιαδήποτε προθεσμία για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής, ενώπιον της διοίκησης, αναστέλλεται από τις 11.3.2020 έως και τις 12.06.2020. Προβλέπεται, ωστόσο, η δυνατότητα για σύντμηση ή παράταση της ανωτέρω προθεσμίας, ανάλογα με την αμεσότητα του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν μπορούν να παραταθούν πέραν της 31ης.12.2020. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες – με εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. – να προβούν σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς τους στη σχετική ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών, με σκοπό την εξομάλυνση της εξυπηρέτησης τους και την παράλληλη προαγωγή της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επισημαίνεται, ότι οι διαδικασίες προσλήψεων, μέσω ΑΣΕΠ, δεν υπάγονται στην ανωτέρω αναστολή προθεσμιών. Ως εκ τούτου, ουδεμία αναστολή προβλέπεται για τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πολιτών στις σχετικές Ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ.

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196_23.03.2020, ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632_02.04.2020, ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ