Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρατίθενται σε πίνακα (τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, γραφεία ταξιδιών κ.α.), οι οποίες ανεστάλησαν βάσει του άρθ. 2 της από 30/03/2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75/30.03.2020) μέχρι 31/05/2020, αναστέλλονται περαιτέρω κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.                                                                                                      

Για τους κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω ΚΑΔ, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ, έως τις 30.9.2020. Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων έως τις 30.9.2020.

A’ 104/30.05.2020