• Αναστολή και παράταση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας και πληγείσες βάσει Κ.Α.Δ.

Στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ που αναφέρεται στον επικαιροποιημένο πίνακα:

-Παρατείνονται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 μέχρι και 29/05/2020.

-Αναστέλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1η Μαΐου 2020 ανωτέρω σχετικών οφειλών.

Επίσης, σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ που αναφέρεται στον επικαιροποιημένο πίνακα, αλλά και στους μισθωτούς αυτών:

-Παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών (πλην ΦΠΑ), που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και 31/05/2020.

-Αναστέλλεται μέχρι και  την 30η Σεπτεμβρίου 2020, η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1.5.2020 ως άνω οφειλών.

Στην  περίπτωση που εργαζόμενοι τίθενται σε καθεστώς αναστολής , αν μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, παύει αυτοδικαίως η  παράταση ή η αναστολή.

Στις ρυθμίσεις υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Α‘ 55 /   11.03.2020

B’ 1158/03.04.2020

B’ 1387/14.04.2020

B’ 1043/26.03.2020

B’ 1160/03.04.2020

B’ 1159/03.04.2020

B’ 1157/03.04.2020

B’ 1387/14.04.2020

B’ 1388/14.04.2020

Β’ 1821/08-05-2020

Β’ 1823/13-05-2020

Β’ 1822/13-05-2020

B’ 1824 /13.05.2020