Η κυβέρνηση προχωρά στη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση ειδικού σκοπού και ειδικότερα, επεκτείνεται το μέτρο της οικονομικής ενίσχυσης στις κοινωνίες, αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα (με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ), και τις συμπλοιοκτησίες, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, με αναδρομική εφαρμογή για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Οι επιχειρήσεις αυτές οποίες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myBusinessSupport” μέχρι και την 19/06/2020.

Επίσης, επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης) και υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απορρίφθηκε λόγω υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 29η Φεβρουαρίου 2020, αν από την 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης), οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ειδικά για δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου, δύναται να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης αποζημίωση ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my Business Support» από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα, χωρίς αναγραφή ΚΑΔ, δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «my Business Support» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων κλάδων.

B’ 2371/16.06.2020

B’ 2250/11.06.2020

A’ 104/30.05.2020