Οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας, αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες κατα τις οποίες- λόγω της εκ περιτροπής υλοποίησης των μαθημάτων- τα παιδιά τους βρίσκονται, υποχρεωτικά, στο σπίτι.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι του Δημοσίου δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους με την υποχρέωση να αναπληρώσουν, σταδιακά, τις ώρες αυτές, σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες τους.

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού επεκτάθηκε ως δικαίωμα και σε γονείς παιδιών που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, προβλέπεται ότι χορηγείται, καταρχάς, η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

Τέλος, διατηρείται, το δικαίωμα χρήσης της ειδικής άδειας απουσίας για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, εφόσον την αιτηθούν.