Χορηγείται ειδικού τύπου άδεια, για τη διευκόλυνση των γονέων εργαζόμενων, λόγω αναστολής της λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου), ειδικών σχολείων ή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δομών παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού. Η συγκεκριμένη άδεια αφορά στο σύνολο των εργαζομένων – ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

  • ΠΝΠ 11.03.2020 (ΦΕΚ A’ 55) Άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 5
  • ΠΝΠ 14.03.2020 (ΦΕΚ A’ 64) Άρθρα 11ο, 14ο και 22ο
  • ΠΝΠ 20.03.2020 (ΦΕΚ A’ 68) Άρθρα 38ο παρ. 4, 41ο και 55ο
  • ΠΝΠ 30.03.2020 (ΦΕΚ A’ 75) Άρθρα 4ο παρ.3 και 48ο
  • ΠΝΠ 13.04.2020 (ΦΕΚ A’ 84) Άρθρο 8ο
  • KYA: 14556/448/7.04.2020 (ΦΕΚ 1208/Β’) Άρθρο 2
  • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 _12.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6 -87Χ)
  • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000_16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6 -6Ι1)
  • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189_20.03.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ)
  • Εγκύκλιος οικ.12336/404/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΧΞ46ΜΤΚΛ-4Ε9)