• Διασφάλιση της αναγκαίας θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών

Η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει την αναγκαία θαλάσσια διασύνδεση νησιών και ηπειρωτικής χώρας για την επαρκή και αποτελεσματική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, προέβλεψε τη δυνατότητα εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δίκτυο.

Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών έχει παραταθεί έως 07.08.2020.

Με απόφαση του Υπ. Ναυτιλίας δύναται να παρατείνεται το ανωτέρω διάστημα έως 30.11.2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του CoviD-19.

Η χρηματοδότηση των συμβάσεων δύναται να πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων.

Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση δρομολογίων ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών, υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΚΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/45330/2020 (ΦΕΚ 2878/Β/16.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/41958/2020 (ΦΕΚ 2735/Β/04.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/ 43945 /2020 (ΦΕΚ 2851/Β/13.07.2020)

ΥΑ Αριθμ. 2252.1.3.6/37959/20 (ΦΕΚ 2492/Β/23.06.2020)

ΥΑ Αριθμ. 2252.1-1/23751/2020 (ΦΕΚ 1470/Β/16.04.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/23305/2020 (ΦΕΚ 1426/Β/15.04.2020)

ΠΝΠ (ΦΕΚ 90/Α/01.05.2020)

ΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/25613/2020 (ΦΕΚ 1642/Β/01.05.2020)

ΥΑ Αριθμ. 2252.1.1/25015/2020 (ΦΕΚ 1641/Β/30.04.20)

ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020) αρθ. 62