• Διασφάλιση της αναγκαίας θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών

Η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει την αναγκαία θαλάσσια διασύνδεση νησιών και ηπειρωτικής χώρας για την επαρκή και αποτελεσματική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων , προέβλεψε τη δυνατότητα εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δίκτυο. Η διάρκεια τους παρατείνεται έως 31/05/2020.

Με απόφαση του Υπ. Ναυτιλίας δύναται να παρατείνεται το ανωτέρω διάστημα έως 6 ακόμα μήνες, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του CoviD-19.

Η χρηματοδότηση των συμβάσεων δύναται να πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων.

Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση δρομολογίων ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών, υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΦΕΚ 90/Α/01.05.2020

ΦΕΚ 1641/Β/30.04.20

ΥΑ ΦΕΚ 1642/Β/01.05.2020

ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020) αρθ. 62