• Μέτρα για πλοία υπό ελληνική σημαία- Παράταση πιστοποιητικών πλοίων

Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη δραστηριοποίηση πλοίων υπό ελληνική σημαία στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, εξαιτίας της πανδημίας του COVID19, δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων, από την εθνική ή διεθνή νομοθεσία, επιθεωρήσεων των πλοίων είτε από τις Εθνικές Αρχές είτε από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Έτσι, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης τόσο του χρόνου διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών, όσο και των ισχυόντων πιστοποιητικών πλοίων, η οποία χορηγείται απευθείας από τον φορέα που εκδίδει τα ως άνω πιστοποιητικά με παράλληλη ενημέρωση, όπου απαιτείται, του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες από την λήξη των πιστοποιήσεων.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020) αρθ. 66