Επιτρέπεται έως 15.09.2020 η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην ελληνική Επικράτεια εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.

Ο πρώτος κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια από το εξωτερικό, με ή χωρίς επιβάτες, πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες Βόλου, Ηρακλείου, Κατάκολου, Κέρκυρας, Πειραιά και Ρόδου, με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων. Οι ίδιοι λιμένες αποτελούν αποκλειστικά και τους λιμένες έναρξης του περιηγητικού ταξιδιού, όταν αυτό εκκινεί από την Ελλάδα.

Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων  λιμένων  καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται κατά τον κατάπλου και  κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση και την παραμονή του πλοίου σε επόμενα λιμάνια του περιηγητικού ταξιδιού εντός της ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. Δ1β/ΓΠ.οικ.47415/24.7.2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια» του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΧΤΔ465ΦΥΟ-ΙΔ2).

Τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα απαγόρευσης εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού SARS-COV-2, εξακολουθούν να ισχύουν.

Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ,

β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή τους πλοιάρχους καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 (ΦΕΚ 3165Β/31.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 (ΦΕΚ 3099Β/26.07.2020)