Ορίζονται έως 06.11.20 οι παρακάτω διασφαλίσεις διενέργειας ταξιδιών για τα  ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων:

1. ο επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών και η ελάχιστη τήρηση απόστασης 1,5 μέτρων για τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, που διασφαλίζονται με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών ως εξής:

α. σε πλοία με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, μπορεί να επιβαίνει το σύνολο αυτών,

β. σε πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών.

γ. για πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), για τα οποία μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών

2. η μεταφορά για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, του ογδόντα τοις εκατό (80%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών κατ΄ ανώτατο όριο, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά, με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων

3. η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ https://www.ynanp.gr/el, για τους επιβάτες, πλοιάρχους/ κυβερνήτες, μέλη πληρωμάτων, πλοιοκτητών/ εφοπλιστών, διαχειριστών των πλοίων καθώς και κάθε άλλου υπεύθυνου, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές.

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, χιλίων (1.000) ευρώ.

ΦΕΚ4709Β/23-10-2020

ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611Β/28.08.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48929 (ΦΕΚ 3161Β/31.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45235 (ΦΕΚ 2876/15.07.2020)

KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42066 (ΦΕΚ 2731/Β/03.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41080 (ΦΕΚ 2662/Β/30.06/2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35122 (ΦΕΚ 2212/Β/07.06.2020)