Στα επιβατηγά και επιβατηγά– οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές διασφαλίζεται η μεταφορά του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες κατ’ ανώτατο όριο, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων.

Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων μπορούν να φιλοξενούνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία με το συνοδό τους, σε διαφορετική περίπτωση (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

 Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των επιβατηγών – επιβατηγών/οχηματαγωγών -ταχυπλόων, επιβατηγών-ταχυπλόων και επιβατηγών-υδροπτέρυγων, διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο:

α) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη και του διαχειριστή και των πλοιάρχων των πλοίων καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των πλοίων καταρτίζεται  σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο.

β) πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο αναφερόμενος εξοπλισμός

Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων υποχρεούνται, πριν την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη τουπληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Τα μέτρα ισχύουν έως 15.09.2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611/Β/28.08.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 (ΦΕΚ 3165/Β/31.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 (ΦΕΚ 3099/Β/26.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 (ΦΕΚ 2798/Β/11.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381 (ΦΕΚ 2601/Β/27.06.2020 )

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 (ΦΕΚ 2401/Β/17.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 (ΦΕΚ 2277/Β/14.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 (ΦΕΚ 2168/Β/04.06.2020)

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 (ΦΕΚ 2087/Β/31.05.2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1988/Β/23.05.2020)