Αίρεται ο περιορισμός συνδέσεων με το εξωτερικό και έως 30.11.20 επιτρέπεται ο κατάπλους ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, εφόσον τα ως άνω πλοία προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.

Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών διασφαλίζεται:

α. ότι τηρείται το όριο επιβατών ως εξής:

– σε πλοία με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, μπορεί να επιβαίνει το σύνολο αυτών,

– σε πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών.

β. ότι σε πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), μία (1) εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.

γ. η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

Εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα αναφορικά με τον δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο και τον προσωρινό περιορισμό των εισερχομένων από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού (ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ.40283, ΦΕΚ 2602/Β/28.6.2020).

Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται, κατά περίπτωση:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020

ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020

ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611 Β/28-08-2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48932 (ΦΕΚ 3160/Β/31-07-2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41089 (ΦΕΚ 2663/Β/30.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45233 (ΦΕΚ 2873/Β/15.07.2020)