Θαλάσσιες συνδέσεις με Τουρκία, ΑλβανίαΠροϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 – Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με θαλάσσιες  μεταφορές  από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 24 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 6:00       Προσωρινός περιορισμός των θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία,  τα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα κρουαζιερόπλοια που καταπλέουν από τους λιμένες Γαλατά Κωνσταντινούπολης και Νέας Εφέσου (Κουσάντασι).  Για τα προερχόμενα από την Αλβανία επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες μεταξύ Αλβανίας-Ελλάδος, ο κατάπλους αυτών επιτρέπεται σύμφωνα με πρόγραμμα καταπόπλων που γνωστοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή  πριν την έναρξη του πλου και φέρει τη σύμφωνη γνώμη αυτής. Η είσοδος των προσώπων στη Χώρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα.    
            Ιδιωτικά  πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία και                                                                                                                        α) Επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα και εφόσον οι επιβαίνοντες: – έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,  πριν την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό που αποδεικνύεται με βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας  της  διάγνωσης, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο   Οι παραπάνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από πέντε (5) ετών  και άνω. Οι ναυτιλιακές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβαση του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. β) Για τα πλοία της περ. α) τα οποία δεν προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, ο πρώτος κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια πραγματοποιείται αποκλειστικά σε λιμένες που αποτελούν πύλες εισόδου Σένγκεν. γ) Τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων στον πρώτο ελληνικό λιμένα, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες ενημερώνουν την αρμόδια Λιμενική Αρχή, με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν στο αρνητικό  αποτέλεσμα κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή  με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest)των επιβαινόντων στο πλοίο. δ) Ο κατάπλους του πλοίου και η αποβίβαση των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον όλοι ανεξαιρέτως οι τελευταίοι φέρουν τα έγγραφα της περ. α) ε)Επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια κρουαζιερόπλοιων ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα και εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/ 2.  Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών διασφαλίζεται: α) Το σύνολο των επιβατών ως εξής: αα) πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβάτες, με το σύνολο αυτών, αβ)πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτής  και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.  β) Πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών. γ) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. 3. Προσωρινός περιορισμός των θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία ,τα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα κρουαζιερόπλοια που καταπλέουν από τους λιμένες Γαλατά Κωνσταντινούπολης και Νέας Εφέσου (Κουσάντασι).    Για κάθε παράβαση εκ των παραπάνω 1, 2 και 3 επιβάλλεται, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. 4. Ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια πλοίων αναψυχής , ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, που προέρχονται από την Τουρκία, επιτρέπεται  εφόσον οι επιβαίνοντες  έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest) εντός  είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην παρ. 1 α  για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. . Ο κατάπλους του πλοίου και η αποβίβαση των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον όλοι ανεξαιρέτως οι τελευταίοι φέρουν τα ανωτέρω έγγραφα. Τα αναγκαία έγγραφα εισόδου ταξιδιωτών στη Χώρα της περίπτωσης αυτής επιδεικνύονται από τους επιβαίνοντες των πλοίων σε προσωπικό των οικείων φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων που έχει ειδικά ορισθεί για τον σκοπό αυτό και το οποίο, εφόσον απαιτείται, συνεπικουρείται από προσωπικό της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Για τα προερχόμενα από την  Τουρκία πλοία ο πρώτος κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται: στους λιμένες Καβάλας, Μυτιλήνης και Πέτρας Λέσβου, Χίου, Βαθέος και Πυθαγορείου Σάμου, Μύρινας Λήμνου, Αγίας Μαρίνας Λέρου, Σύμης, Καλύμνου, Σκάλας Πάτμου, καθώς και στους τουριστικούς λιμένες Κω και Ρόδου. Τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων στον πρώτο ελληνικό λιμένα, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες ενημερώνουν την αρμόδια Λιμενική Αρχή, με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν  στο αρνητικό αποτέλεσμα κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και rapid test  ή των επιβαινόντων στο πλοίο. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατάπλου πλοίων αναψυχής που προέρχονται από την Αλβανία και την Τουρκία δεν εφαρμόζεται η πρόσθετη προϋπόθεση να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), στα σημεία εισόδου της Χώρας.     Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 5. Ειδικώς, οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων ανεξαρτήτως υπηκοότητας που εκτελούν εμπορευματικές μεταφορές στις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας (προς τους λιμένες Πατρών, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας)οφείλουν να προσκομίζουν αρνητική δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) πριν την επιβίβασή τους επί του πλοίου στο λιμάνι αναχώρησης της αλλοδαπής. Κατά την άφιξή τους στο ελληνικό λιμάνι προορισμού, οι οδηγοί υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές την ανωτέρω δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) και υπόκεινται σε υποχρεωτική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest). Οι ναυτιλιακές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έχει δηλωθεί το αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) και σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επιστροφής του οδηγού και απομάκρυνσης του φορτηγού οχήματος από το λιμάνι με ευθύνη και έξοδά τους.    6.Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων της παρ. 1 καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής μετά την άρση των περιοριστικών  μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/). 7.  Η πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας   και Ελλάδας – Αλβανίας ανέρχεται: α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%). β) στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως. γ) οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τις λοιπές οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/). 8. Οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος που απασχολούνται σε ποντοπόρα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τυχόν επιβαίνοντες σε αυτά δύνανται να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, πριν την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό ή εναλλακτικά έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό. Εφόσον ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR ή ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πραγματοποιηθεί στη Χώρα προ της αποβίβασής τους από το πλοίο, οι επιβαίνοντες παραμένουν επί του πλοίου μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου, σε περίπτωση δε ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19 παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό για πέντε (5) ημέρες.    ΦΕΚ Β΄25/08.01.2022,(προηγ. ΦΕΚ Β 5951/17.12.2021, ΦΕΚ Β 5714/09.12.2021, ΦΕΚ Β 5239/11.11.2021,ΦΕΚ Β 5019/27.10.2021, ΦΕΚ Β 4883 /21.10.2021 ,ΦΕΚ Β΄4756, ΦΕΚ Β 4641/07.10.2021 ,ΦΕΚ Β΄ 4515/30.09.2021,ΦΕΚ Β 4401/23.09.2021,ΦΕΚ Β΄4298/16.09.2021, ΦΕΚ Β΄4186/9.9.2021, ΦΕΚ Β 4050/2.9.2021, ΦΕΚ Β’ 3954/26.08.2021 ,ΦΕΚ Β 3861/18.8.2021, ΦΕΚ Β 3712/11.8.2021, ΦΕΚ Β 3590/4.8.2021, ΦΕΚ Β’ 3428/28.07.2021, ΦΕΚ Β΄3195/21.07.2021 ,ΦΕΚ Β΄3113/14.07.2021,  ΦΕΚ Β’ 2978/07.07.2021, ΦΕΚ Β΄2878/01.07.2021 ΦΕΚ Β’ 2742/25.06.2021 (προηγ. ΦΕΚ Β’ 2661/18.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2505/11.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2374/05.06.2021, ΦΕΚ Β’ 2234/29.05.2021,ΦΕΚ Β’ 2138/21.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1969/14.05.2021,ΦΕΚ Β’ 1823/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1684/24.04.2021,ΦΕΚ 1581 B’/18.04.2021,ΦΕΚ 1311 B’/03.04.2021,ΦΕΚ 1077 B’/21.03.2021, ΦΕΚ 896 Β’/06-03-2021,ΦΕΚ 794 Β’/27-02-2021, ΦΕΚ 650 Β’/20-02-2021,ΦΕΚ Β 461/06.02.2021, ΦΕΚ 174 B’ / 21-01-21, ΦΕΚ 14 Β’ / 07-01-21,ΦΕΚ 5487 B’ / 12-12-2020,ΦΕΚ 5256 Β’/ 29-11-2020ΦΕΚ 5045 Β’/ 14-11-2020,ΦΕΚ 4911 Β’/ 08-11-2020,ΦΕΚ 4715 Β’/24-10-2020ΦΕΚ 4491Β/ 12-10-2020, ΦΕΚ 4260Β/30-09-2020,ΦΕΚ 3951Β/14-09-2020αρθ. 3,ΦΕΚ 3582Β/28-08-2020, ΦΕΚ 3397Β/13-08-2020, ΦΕΚ 3158Β/31-7-20,ΦΕΚ 2868/15-7-2020ΦΕΚ 2660/30-6-2020, ΦΕΚ 2279Β/14-6-2020,ΦΕΚ 2091Β/31-5-2020ΦΕΚ 1849Β/14-5-20,ΦΕΚ 1420Β/15-4-20)