• Μέτρα για την παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

Θεσμοθετείται η παροχή εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, κατάρτισης και επιμόρφωσης από το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού η οποία θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία ΥΝΑΝΠ με το Ίδρυμα Ευγενίδου και τη Microsoft.

Με την εισαγωγή της ρύθμισης, αποτρέπεται η απώλεια του τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου για τους σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ λόγω απώλειας μεγάλου αριθμού διδακτικών ωρών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης επί πλοίου για τους σπουδαστές και σπουδάστριες που με την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα θεμελιώσουν το σχετικό δικαίωμα.  

Η φοίτηση μέσω τηλεκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί σταδιακά από 12 Ιουνίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020, ανάλογα με το χρόνο έναρξης των μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου σε κάθε Α.Ε.Ν.

Ακολούθως, υπο την αίρεση νεότερων εξελίξεων αναφορικά με τον κορονοϊό και με δεδομένη την ανάγκη ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών εξαμήνων, θα πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις με φυσική παρουσία σπουδαστών σε όλες τις Α.Ε.Ν. από 15 Ιουνίου 2020 μέχρι και 17 Ιουλίου 2020, κλιμακωτά, ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των σπουδαστών, των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού.

Επιπλέον, θεσμοθετείται από 22/05/2020 η παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ – PH/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), με εξ αποστάσεως διδασκαλία με την μορφή της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τίθεται στη διάθεση των διδασκόντων και των σπουδαστών/-στριών υπηρεσία σύγχρονης τηλεκατάρτισης με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams σε ακαδημαϊκή δωρεάν έκδοση, παραμετροποιημένη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, με δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονες ανταλλαγές ψηφιακών αρχείων και εργασιών, αυτόματη δημιουργία τμημάτων/υποτμηματων και τάξεων, βάσει του αριθμού των υποψηφίων που φοιτούν στα ανωτέρω Κέντρα Επιμόρφωσης και Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Επιπλέον, στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και των Δ.Σ.Ε.Ν. παραμένει διαθέσιμη προς χρήση η υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (MarEdu eClass) με χρήση της πλατφόρμας Open eClass. Για την ορθή υλοποίηση και χρήση των ανωτέρω συστημάτων τηλεκατάρτισης έχουν οριστεί υπεύθυνοι/ σύνδεσμοι ανά Κέντρο Επιμόρφωσης και Σχολή, προκειμένου να συνδράμουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σπουδαστές/-στριες.

Τα μαθήματα που δύνανται να παρέχονται ηλεκτρονικά, θα διδάσκονται εξ αποστάσεως, μέχρι την λήξη της αναστολής της λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Η εξ αποστάσεως κατάρτιση πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε Σχολής ανά τμήμα, σύμφωνα με αναθέσεις μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό ή όπως τυχόν τροποποιηθεί για κάλυψη των αναγκών από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο.

Οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των σπουδαστών, μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης εφαρμογής όλων των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

ΥΑ (ΦΕΚ 2368/Β/16 .06.2020)

ΥΑ (ΦΕΚ 1992/Β/24.05.20)

ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020) αρ. 65