• Μέτρα για την παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

Θεσμοθετείται η παροχή εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, κατάρτισης και επιμόρφωσης από το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού η οποία θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία ΥΝΑΝΠ με το Ίδρυμα Ευγενίδου και τη Microsoft.

Με την εισαγωγή της ρύθμισης, αποτρέπεται η απώλεια του τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου για τους σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ λόγω απώλειας μεγάλου αριθμού διδακτικών ωρών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης επί πλοίου για τους σπουδαστές και σπουδάστριες που με την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα θεμελιώσουν το σχετικό δικαίωμα.  

Η φοίτηση μέσω τηλεκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί σταδιακά από 12 Ιουνίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020, ανάλογα με το χρόνο έναρξης των μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου σε κάθε Α.Ε.Ν.

Ακολούθως, υπο την αίρεση νεότερων εξελίξεων αναφορικά με τον κορονοϊό και με δεδομένη την ανάγκη ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών εξαμήνων, θα πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις με φυσική παρουσία σπουδαστών σε όλες τις Α.Ε.Ν. από 15 Ιουνίου 2020 μέχρι και 17 Ιουλίου 2020, κλιμακωτά, ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των σπουδαστών, των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020) αρ. 65