• Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Η Κυβέρνηση, προληπτικά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού στην ελληνική Επικράτεια, μεριμνά για τον προσωρινό περιορισμό των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας.

Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει:

  • α)Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους στην Ελλάδα
  • β)τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
  • γ)την είσοδο προσώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα
  • δ)ειδικά στην περίπτωση των χερσαίων συνδέσεων με την Αλβανία, τους κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς
  • ε)ειδικά στην περίπτωση των χερσαίων συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, την είσοδο οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από αυτή επιτρέπεται μόνο:

i) κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α) και γ) μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας και Κήπων,

ii) κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω περίπτωσης β) μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων,

iii) κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω περιπτώσεων δ) μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής και

iv) κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω περίπτωσης ε) μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων».

Ειδικά η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται και για πρόσωπα  υπό την προϋπόθεση ότι αυτά:

  • έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας
  •  φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, οι οποίοι υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.

Ο  περιορισμός  ισχύει έως και την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020.

ΦΕΚ Β 3009/2020

ΦΕΚ Β 3050/2020