Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 η κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στο σύνολο της Επικράτειας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου) για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, με την επιφύλαξη: (α) των περιοχών της περ. (α) της παρ. 1Α και των μέτρων του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, καθώς και της μετακίνησης σε ζωολογικούς κήπους/φυσικούς βιότοπους κατά την περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 3 και της μετακίνησης σε χώρους λατρείας κατά το σημείο 11 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1, για τα οποία η παρούσα ισχύει από το Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 (β) του σημείου 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 το οποίο τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. Μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 (Β’ 1308) κοινής υπουργικής απόφασης.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, όσον αφορά το πεδίο δραστηριότητας που έχει να κάνει με τους ζωολογικούς κήπους και τους φυσικούς βιότοπους με βάση το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης που ισχύει ανά περιοχή, διαμορφώνονται ως εξής:  

                ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
32.Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι• Λειτουργία ανοικτών (υπαίθριων) χώρων υπό τους εξής όρους: o Ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. o Μέγιστος αριθμός πελατών/ανά τ. μ.: α) για έκταση έως 2.000 τ.μ /300 άτομα και β) για έκταση άνω των 2.001 τ.μ/600 άτομα ημερησίως. o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων. o Επίσκεψη μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο. o Επισκέψεις ομάδων έως τριών (3) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα). o Δεν επιτρέπονται παραστάσεις και επιδείξεις.• Λειτουργία ανοικτών (υπαίθριων) χώρων υπό τους εξής όρους: o Ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. o Μέγιστος αριθμός πελατών/ανά τ.μ.: α) για έκταση έως 2.000 τ.μ /300 άτομα και β) για έκταση άνω των 2.001 τ.μ/600 άτομα ημερησίως. o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων. o Επίσκεψη μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο. o Επισκέψεις ομάδων έως τριών (3) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/ συμβιούντες και τέκνα). o Δεν επιτρέπονται παραστάσεις και επιδείξεις.

Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό.

Από τις 5:00 έως τις 21:00 καθημερινά στο σύνολο της Επικράτειας επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 147/21886/25.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/6.8.2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 3139), όπως εκάστοτε ισχύουν. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση της συγκεκριμένης μετακίνησης απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του.

ΦΕΚ Β’ 1441/10.04.2021